Regulamin Serwisu poleclekarza.pl (wersja: 1 , aktualna od dnia: 10 czerwca 2015r.)

 1. Postanowienia ogólne. Treść Regulaminu Serwisu [Regulamin], określa zasady i warunki korzystania z oferty Serwisu internetowego działającego pod adresem: www.poleclekarza.pl w zakresie usług świadczonych, w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 3. Dane Usługodawcy: poleclekarza.pl Spółka z o.o. zs. ul. Krawiecka 3/10, 50-148 Wrocław kapitał zakładowy: 5000 PLN w całości opłacony zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI KRS, pod nr KRS: 0000547219, nadane NIP: 8971806069, REGON: 360995685.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Językiem Regulaminu i umów związanych korzystaniem usług Serwisu jest język polski.
 5. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie. Treść Regulaminu jest dostępna online na stronie internetowej: https://poleclekarza.pl/regulamin Korzystanie z oferty Serwisu w sposób czynny oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie opcji na stronie internetowej podczas rejestracji nowego konta Użytkownika.
 6. Kontakt z obsługą techniczną, informatyczną i administracyjną Serwisu jest możliwy drogą elektroniczną, nie wymaga rejestracji, wymaga podania adresu e-mail dla komunikacji zwrotnej: kontakt@poleclekarza.pl
 7. Oferta usług Serwisu przeznaczona jest dla osób fizycznych, które: ukończyły lat 18 oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności [Użytkownicy].
 8. Serwis działa za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.).
 9. System informatyczny Serwisu – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych. Przesyłanie danych w systemie informatycznym Serwisu jest szyfrowane protokołem SSL.
 10. Konto Użytkownika, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Serwisu opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym korzystanie z oferty Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika, który ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego Konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie. Serwis pozwala na utworzenie 2 typów konta Użytkownika:
  1. konto „Lekarz” może zawierać dane: imię i nazwisko, specjalizacja, adres i nazwa gabinetu, adres strony internetowej, adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie Lekarza i gabinetu, lista usług Lekarza, cennik usług Lekarza; konto „Lekarz” może utworzyć wyłącznie osoba czynnie wykonująca zawód lekarza oraz spełniająca kryteria określone Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 z późn.zm.), w szczególności prawo do wykonywania zawodu lekarza w Polsce.
  2. konto „Pacjent” może zawierać dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie Pacjenta.
 11. Oferta Serwisu, to usługi Serwisu, w szczególności:
  1. publikowanie informacji i opinii o Lekarzach katalogowanych według kryteriów województw, miast i kategorii w Serwisie;
  2. wyszukiwarka Lekarzy wg zadanych kryteriów;
  3. możliwość zamieszczania opinii o Lekarzach przez Użytkowników z kontem Pacjenta;
  4. powiadamianie o nowych informacjach i opiniach Pacjentów;
  5. zamieszczanie informacji o Lekarzach i możliwość odpowiedzi na opinię Pacjentów;
  6. umożliwia umawianie wizyt u Lekarzy, którzy udostępnili w Serwisie taką możliwość;
  7. tworzenie rankingów Lekarzy na podstawie otrzymanych od Pacjentów opinii;
  8. newsletter (informacja handlowa drogą elektroniczną) dla Użytkowników, którzy wyrazili dobrowolną zgodę na jego otrzymywanie.
 12. Oferta Serwisu jest nieodpłatna, za wyjątkiem wyraźnie określonych i oznaczonych przez Usługodawcę usług odpłatnych.
 13. Oferta Serwisu zawiera wyłącznie usługi wolne od wad prawnych i faktycznych oraz legalnie wprowadzone do obrotu na terenie Polski.
 14. Usługodawca stale dokłada należytej staranności, aby oferta Serwisu była opisana poprawnie, aktualnie i zgodnie ze stanem faktycznym. W razie wystąpienia sytuacji, w której jej elementy nie będą czasowo dostępne, umieszczona zostanie odpowiednia adnotacja na stronie internetowej.
 15. Umowa o świadczenie usług Serwisu (nieodpłatna lub odpłatna) - umowa świadczenia usług w rozumieniu Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) zawierana między Usługodawcą a Użytkownikiem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Świadczenie usług rozpoczyna się od chwili poprawnej rejestracji w systemie informatycznym Serwisu. Warunki umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie.
 16. Zamówienie, to oświadczenie woli Użytkownika określające jednoznacznie rodzaj i ilość nabywanych składników oferty Serwisu, które zmierza do zawarcia wiążącej Umowy na korzystanie z usług Serwisu o charakterze nieodpłatnym lub odpłatnym. W trakcie składania zamówienia, Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia, co jest konieczne do realizacji zamówienia lub by otrzymywać informację handlową drogą elektroniczną. Użytkownikowi, który wyraził zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) i w Polityce prywatności.
 17. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej i roszczeń cywilnych. Jeżeli nie jest potwierdzone odmiennie - Usługodawca posiada wszelkie prawa autorskie do zawartości Serwisu i oferty Serwisu.
 18. Realizacja usług Serwisu. Korzystanie z oferty Serwisu wymaga bezpłatnej rejestracji w systemie informatycznym Serwisu i utworzenia odpowiedniego konta Użytkownika.
 19. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.
 20. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby strona internetowa, system informatyczny Serwisu oraz system świadczenia usług działały w sposób ciągły i bezawaryjnie.
 21. Usługodawca dokłada należytej staranności celem świadczenia usług najwyższej jakości.
 22. Utworzenie konta „Pacjent” może odbywać się online poprzez formularz na stronie Serwisu lub poprzez serwis społecznościowy Facebook, udostępniany przez Facebook, Inc. Funkcjonalności konta „Pacjent” obejmują:
  1. system autologowania,
  2. tworzenie i edycję profilu Pacjenta,
  3. wyszukiwanie Lekarzy wg wybranych kryteriów (specjalizacja, imię, nazwisko, miasto),
  4. prezentację danych wybranego Lekarza,
  5. możliwość oceny Lekarza systemem „gwiazdek”,
  6. przeglądanie zawartości Serwisu.
 23. Utworzenie konta „Lekarz” może odbywać się online poprzez formularz na stronie Serwisu, Funkcjonalności konta „Lekarz” obejmują:
  1. system autologowania,
  2. tworzenie i edycję profilu Lekarza,
  3. weryfikację czynnego wykonywania zawodu lekarza,
  4. dostęp do usług odpłatnych,
  5. przeglądanie zawartości Serwisu.
 24. Użytkownik tworząc konto „Lekarz” ma dostęp do odpłatnej usługi Serwisu polegającej na rozbudowie profilu Lekarza o: aktualne dane adresowe, zdjęcie lekarza, lista oferowanych usług i leczonych chorób, możliwość komentowania otrzymanych opinii
 25. Dokument fiskalny można wygenerować poprzez opcję konta „Lekarz”.
 26. System informatyczny Serwisu zapewnia możliwość płatności za usługi odpłatne za pośrednictwem systemu „Przelewy24” http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm
 27. Usługodawca nie stosuje domyślnych odpłatnych opcji dodatkowych.
 28. Zamówienia na usługi odpłatne składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 29. Po złożeniu prawidłowego zamówienia usług dodatkowych system informatyczny Serwisu prześle do Użytkownika automatyczną wiadomość e-mail, celem potwierdzenia zamówienia, a zawierającą szczegóły zamówienia.
 30. Zasady systemu ocen i komentarzy. Usługodawca przypomina o obowiązku przestrzegania obowiązującego prawa autorskiego.
 31. Usługodawca informuje, iż przy wprowadzaniu komentarza należy pamiętać, iż zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.): kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca dopuszcza się takiego czynu za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 32. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Serwisie, koncie Użytkownika, w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
 33. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Serwisie, koncie Użytkownika, w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
 34. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Serwisie, koncie Użytkownika, w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy odnośników do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione powyżej.
 35. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych za pomocą Serwisu, konta Użytkownika, a obejmujących Użytkowników w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
 36. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i Usługodawcy.
 37. Usługodawca zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika, wpisu Użytkownika zawierającego treści sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym w Polsce prawem. Zablokowana zostanie również komunikacja z Serwisem za pośrednictwem komputera ze zidentyfikowanym adresem IP – w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu lub prawa.
 38. Wszelkie treści opublikowane przez Użytkowników za pomocą Serwisu są wyłącznie ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią Usługodawcy.
 39. Użytkownik zamieszczając treści w Serwisie, koncie Użytkownika, w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy, niniejszym udziela Usługodawcy bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z treści umieszczonych wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w sposób inny niż określony wcześniej, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie.
 40. Usługodawca jest nadto uprawniony także do udzielania sublicencji osobom trzecim na co Użytkownik wyraża zgodę.
 41. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika treści, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7 dni o: posiadaniu praw autorskich do tych materiałów lub licencji i potwierdzeniu udzielenia zgody Usługodawcy na ich umieszczenie w Serwisie oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.
 42. W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika treści, materiałów lub linków objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu.
 43. Ponadto Użytkownik przekazując jakiekolwiek zdjęcie do systemu informatycznego Serwisu zrzeka się niniejszym dobrowolnie wszelkich roszczeń związanych z wykorzystaniem zdjęcia w Serwisie, w związku ze świadczeniem usług Serwisu.
 44. Odstąpienie od umowy świadczenia usług. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Wskazane prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Prawo do odstąpienia nie przysługuje np. w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb albo o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 45. Postępowanie reklamacyjne. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty Serwisu korzystając z rękojmi za wady lub gwarancji (jeżeli zapewnia ją Usługodawca). Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży czy wymiany, naprawy, obniżenia ceny wadliwego produktu lub zwrotu ceny są podstawowymi prawami Użytkownika otrzymującego produkt z wadą fizyczną lub prawną.
 46. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub e-mail: reklamacje@poleclekarza.pl w postaci pisma, skanu lub zdjęcia pisma. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.
 47. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji i jeśli w tym czasie Usługodawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, przyjmuje się, że reklamację uznał. Usługodawca informuje Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 48. Odpowiedzialność Usługodawcy. Usługodawca nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika systemu informatycznego do wymagań systemu informatycznego Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej. System informatyczny Serwisu obsługuje najnowsze wersje przeglądarek: Internet Explorer 9, Google Chrome, Firefox, Opera i jest responsywny.
 49. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub cennika w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach na stronie internetowej albo podczas logowania na Konto Użytkownika i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej 14 dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.
 50. Do umów o świadczenie usług zawartych przed zmianą Regulaminu lub cennika stosuje się zapisy wersji Regulaminu lub cennika obowiązujących w chwili złożenia poprawnego Zamówienia przez Użytkownika.
 51. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność w terminie 30 dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Serwisu.
 52. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usług.
 53. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Właścicielem a Użytkownikami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).
 54. Podstawa prawna Regulaminu:
  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) (nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych).
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).
  4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).
  5. Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.).
  6. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej: www.poleclekarza.pl