Polityka prywatności wraz z polityką cookies Serwisu poleclekarza.pl (wersja: 1 , aktualna od dnia: 1 czerwca 2015r.)

Polityka prywatności

 1. Serwisu wprowadza się na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 2. Administrator Danych Osobowych: poleclekarza.pl Spółka z o.o. zs. ul. Krawiecka 3/10, 50-148 Wrocław kapitał zakładowy: 5000zł w całości opłacony zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI KRS, pod nr KRS:547219, nadane NIP:8971806069, REGON:360995685.
 3. Polityka prywatności Serwisu stanowi świadectwo realizacji przez Administratora Danych Osobowych obowiązku ochrony prywatności oraz zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach Serwisu, także ich danych osobowych, obowiązujące w Serwisie.
 4. Podstawowe definicje odnoszące się do ochrony danych osobowych:
  1. Dane osobowe – to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację tej osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
  2. Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.
  3. Przetwarzanie danych – to jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w szczególności te dokonywane w systemie informatycznym.
  4. System informatyczny (System Serwisu) – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
 5. Na potrzeby świadczenia usług przez Serwis przetwarzane są następujące dane, w tym osobowe (w celach: świadczenia usług, realizacji transakcji oraz wysyłki informacji handlowej drogą elektroniczną):
  1. w przypadku Użytkownika Lekarza: imię i nazwisko, specjalizacja, adres i nazwa gabinetu, adres strony www, adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie Lekarza i gabinetu, lista usług Lekarza, cennik usług Lekarza;
  2. w przypadku Użytkownika Pacjent: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie Pacjenta.
 6. System Serwisu ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działania Serwisu oraz zakresu udzielonych dobrowolnych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie takich informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów i podmiotów, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych.
 7. Administrator Danych Osobowych dopełnił formalności przewidzianych przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Serwisu, np. poprzez powołanie i zgłoszenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 8. W Systemie Serwisu dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie Użytkownik może zażądać ujawnienia wszelkich detali dotyczących jego danych osobowych lub ich zakres przetwarzania, jak również żądać ich trwałego usunięcia. Kontakt drogą elektroniczną: kontakt@poleclekarza.pl
 9. System Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w szczególności Użytkownikowi przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, albo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 10. Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych do przetwarzania – w tym danych osobowych, do Systemu Serwisu jest świadome i dobrowolne.
 11. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych lub zbioru danych – w tym danych osobowych, osobom trzecim, bez wyrażonej w postaci jawnej, dobrowolnej zgody osób przekazujących te dane.
 12. Administrator Danych Osobowych deklaruje:
  1. ochronę procedur ochrony danych osobowych pod kontrolą wykwalifikowanego Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
  2. zamiar podejmowania działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
  3. zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników Serwisu, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;
  4. zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez takie osoby;
  5. zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.
 13. Dane gromadzone na potrzeby Serwisu są przechowywane w zabezpieczonej lokalizacji. System Serwisu zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym w Polsce prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi.
 14. Realizując Politykę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje się odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:
  1. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. zabezpiecza dane przed przejęciem przez osobę nieuprawnioną,
  3. zabezpiecza dane przed przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
  4. zabezpiecza dane przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 15. Wykorzystywanie adresów IP Użytkowników służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera Serwisu, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników.
 16. Przesyłanie danych w Systemie Serwisu jest szyfrowane protokołem SSL.
 17. Administrator Danych Osobowych respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.

Polityka plików cookies

 1. System Serwisu wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze Użytkownika, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookie są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.
 2. Logując się do Systemu Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na urządzeniu docelowym, np. komputerze Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów Serwisu, ale może spowodować zmniejszenie funkcjonalności Serwisu.
 3. Całkowita blokada plików „cookies" jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania „cookies" od konkretnych dostawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików „cookies" z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo za pomocą używanej przeglądarki internetowej.
 4. System Serwisu używa technologii cookies w następujących zastosowaniach: zapamiętywanie haseł i indywidualnych ustawień Serwisu, np. uwierzytelniania, jako część systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google, Inc. Z Polityką prywatności Google, Inc. można zapoznać się pod adresem: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/
 5. Serwis zawiera odnośniki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. inne serwisy lub portale społecznościowe, np. Facebook, polityka prywatności: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/ ,udostępniany przez Facebook, Inc. Jeżeli odnośnik zostanie użyty do opuszczenia Serwisu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Administrator Danych Osobowych nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te, portale i serwisy posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać.
 6. System odpłatnych usług Serwisu jest obsługiwany przez systemy płatności: „Przelewy24”, Polityka prywatności: http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm
 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem utworzonego przez Użytkownika konta.
 8. Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia usługi lub opłacenia usługi odpłatnej). Niemniej Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu, np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Polityki prywatności albo Regulaminu Serwisu. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do kontaktu Użytkownikami za ich zgodą za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie.
 9. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Polityki prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały retroakcyjnie. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, będą one ogłoszone na stronie internetowej: www.poleclekarza.pl aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.
 10. Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego w sprawach ochrony prywatności drogą elektroniczną z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem e-mail: kontakt@poleclekarza.pl